Wednesday, July 25, 2007

ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കൂ....

കണിക്കൊന്ന

മീന്‍ പിടിക്കുന്ന രീതിആനയൂട്ട്‌, തൃശൂര്‍


ആരന്‍മൂല വള്ളംകളി


ഓണത്തിന്‌ പൂവിടുന്നു

ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം, തൃശൂര്‍


ചമ്പക്കുളം വള്ളംകളി, ആലപ്പുഴ
ഈസ്‌്‌റ്റ്‌ഫോര്‍ട്ട്‌, തിരുവനന്തപുരംഇലക്ഷന്‍ ഫലം അറിയുന്നതിന്‌ തൊട്ടുമുമ്പ്‌

തേക്കടി ആനസങ്കേതംഇടുക്കി അണക്കെട്ട്‌ചക്ക

കാവടിയാര്‍ കൊട്ടാരം, തിരുവനന്തപുരംകോവളം ഹലാസിയന്‍ പാലസ്‌


കോവളം കൊട്ടാരംകോവളം പൊയ്‌ക

കുമരകം റിസോര്‍ട്ട്‌, കോട്ടയം
കുമരകം പൊയ്‌ക, കോട്ടയം
മാനാഞ്ചിറ, കോഴിക്കോട്‌
ഉരു, കോഴിക്കോട്‌
മാര്‍മാടി (കാളയോട്ടം)
സൈലന്റ്‌വാലി, പാലക്കാട്‌തെച്ചിപ്പൂവ്‌തേക്കടി പൊയ്‌ക
തിരുവോണത്തോണി
നെഹറുട്രോഫി വള്ളംകളിക്ക്‌ മുമ്പുള്ള ദൃശ്യം


തൃശൂര്‍പൂരം

Saturday, July 21, 2007

ഹോണ്ടയുടെ മോണ്‍പാല്‍ എം.എല്‍. 200 എന്ന സ്‌കൂട്ടര്‍
Friday, July 20, 2007ഇനി ശൈനത്തിനും ആര്‍ഭാടം


വിവാഹമോതിരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

വിവാഹമോതിരം വട്ടത്തിലായത്‌ എന്തുകൊണ്ട്‌????
മുഖം നോക്കിയാല്‍ അറിയാം...

Face Moles and what they say about you...

The Chinese Almanac, also known as the Tung Shu, is commonly known as a book of auspicious and inauspicious dates, but there is so much more to the Tung Shu than that. It is a vast mine of information relating to astrology, codes and symbols, derived by the wise sages and philosophers of ancient China. In this issue, we bring to you the secrets from the almanac regarding moles on your face and what they mean depending on which part of your face they appear.

First, check your face for any moles, and then look at the diagram above to identify the number(s) that are a closest match to the moles on your face. Usually, the moles only hold meaning for you if they are prominent and they are the only one. If your face if full of spots, acne or "little" moles, they do not count. When you've ascertained which position corresponds to the mole on your face, look up the meanings listed by numbers below.


Position 1 to 3

As a child, you are somewhat rebellious and a free spirit. You have an innate creativity and work best when you are given a free hand. Generally, your superiors like your avante garde approach to life. If you have a mole here, you are far better off in business and being your own boss rather than working for somebody. What is promising is that you have the luck to be your own boss.

Position 4

You are an impulsive person, often acting with a flamboyance that gives you charisma and a sparkling personality, but you can be difficult when there are too many opinions. You tend to be rather argumentative, but never to the point of holding grudges. This mole tends to give you an explosive temper and should you decide to remove it, you will find yourself becoming calmer and more at peace with the world.

Position 5

A mole above the eyebrow indicates that there is wealth luck in your life, but you will need to earn it and work harder than most people. All the income you make must be carefully kept as there are people who are jealous of you who might attempt to sweet talk you into parting with your wealth. Be wary of those who try to interest you in get-rich-quick schemes. If you have a mole here, it is advisable not to be too trusting of others. Follow your instincts and be cautious. And never allow other people to control your finances.

Position 6

A mole here indicates intelligence, creativity and skill as an artist. Your artistic talent can bring you wealth, fame and success. It also indicates wealth luck, but this can only be fully realized if you follow your heart rather than stick to conventional means of making a living. Success will come if you are brave.

Position 7

Moles under the eyebrows indicate arguments within the extended family that cause you grief and unhappiness. This will affect your work and livelihood. It is advisable to settle any differences you have with your relatives if you want peace of mind to move ahead.

Position 8

This is not a very good position for a mole. Your financial position will constantly be under strain because of a tendency to overspend. You also have a penchant for gambling. The only thing is you must know when to stop. Meanwhile, someone with a mole here has a tendency to flirt with members of the opposite sex as well as with the same sex. Better be a little discerning where you exert your charms, or you might get into trouble.

Position 9

This mole position suggests sexual and other problems. It is an unfortunate mole and you are well advised to get rid of it. It brings a litany of woes and a parade of problems.

Position 10

A mole here just under the nose indicates excellent descendants luck. You are surrounded by family at all times and will have many children and grandchildren. You have the support of those close to you and will be both materially and emotionally fulfilled.

Position 11

Moles here suggest a tendency to succumb to illness. It is a good idea to have this mole removed especially if it is a large, dark-coloured mole. Otherwise use lots of foundation to cover it.

Position 12

A mole here foretells a successful but also a very balanced life. You are likely to be not just rich, but famous as well. But although you have every opportunity to live the high life, you will have a satisfying home and family life as well. Women with moles here are particularly lucky and tend to be beautiful and glamorous as well.

Position 13

Your children will be a big worry in your life. Your relationship with them is not good. There is nothing much you can do about this except to learn some tolerance.

Position 14

A mole here suggests a vulnerability to food which can be a big problem in your life. You may have allergies against certain foods or you may simply be eating too much.

Position 15

You are a person always on the move and constantly renovating and redesigning your house. You like to be introduced to new things and see new places. You are not happy if you remain in one place for long. You enjoy travel and adventure, and have a very observant eye.

Position 16

You need to be careful when it comes to eating, and also when it comes to your sex life. These are your two biggest problems. You tend to have weight issues which can make you depressed. You enjoy romance, sometimes with more than one person, but because you are a person with some morality, you will feel guilty about it and this will cause you much stress.

Position 17

You will be someone of great social prominence. You are active on the social scene and an excellent conversationalist. There is a tendency to become bigheaded about your success, which could lose you your good name. This will affect you deeply because you draw your confidence and self worth from what others think of you.

Position 18

You are a person always on the move. There is a great deal of overseas travel in your life, but you should take extra care each time you cross the great waters, as your mole prefers you to stay at home.

Position 19

You have money luck and many good friends, so this is a good mole to have. Your weakness is that you tend to succumb to the charms of the opposite sex. In your life, it is this that could get you into hot water, so do cool your ardour!

Position 20

A mole here can be very lucky or very unlucky. If you have a mole here, you are destined either for extreme fame or infamy. You have great flair for creativity and are also highly intelligent, but your talents can be used for both good and bad. You are not a person to be trifled with for you are no pushover and do not forgive and forget easily. This mole is a mark of someone who will go down in history either as a great or as a tyrant.

Position 21

This is a good mole, as it suggests plenty to eat and drink throughout your life. This mole also brings fame and recognition.

Position 22

Your life is always happy and things go smoothly for you. You could well become a sports superstar if you have the passion for it. Moles at the end of eyebrows also suggest a person of authority and power, so if you are the CEO of a company, you will do very well.

Position 23

You have a high IQ, and you are both brain smart and street smart. You have a highly-developed survival instinct and will lead a meaningful and long life. You will be active until a very old age and will have friends and family around you till the very end.

Position 24

You will achieve fame and fortune in your young age and you are advised to use this period to safeguard your old age, as people with moles here tend to have a harder life as they get older.

Position 25

You will enjoy good prosperity and recognition luck, but do be careful of excesses. Stay traditional in your attitudes and you will have a long and fruitful life.

Thursday, July 19, 2007

കാപ്പിക്കപ്പിലെ സൗന്ദര്യം

ഒരു കാപ്പിക്കപ്പിലെ പാല്‍ തുള്ളിവീഴുന്നത്‌ നോക്കൂ....

എത്ര വിദഗ്‌ദ്ധമായാണ്‌ ഫോട്ടോയില്‍ പകര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്‌